Debatt

Hva skjer dersom Dalai Lama blir en robot?

En ny teknologi, som alt er utviklet, men ennå ikke implementert, vil gjøre det mulig for oss å sende tanker over internett. Den vil gjøre det mulig å dele tanker og opplevelser, å oppleve det andre opplever. Dette høres ut til å være noe riktig flott og spennende!

Men den samme teknologien vil også gjøre det mulig for oss å utslette vårt jeg. Vi vil kunne flyte ut i den allmektige nettskyen og få evig liv i den nye digitale guddommen. Noen håper det blir slik. Andre ser det som et spirituelt selvmord, som vil friste mennesker i nær fremtid.

utdrag fra boken Samtaler med lysets hastighet av Ole Sverre Olsen.

Senest ved nyttårsskiftet 2019/2020 opplyste Dalai Lama at han er ved utmerket helse og ikke har noen hast med å annonsere sin neste inkarnasjon, som man kan se f.eks. av denne artikkelen. Spørsmålet på litt lengre sikt er imidlertid følgende: Vil han velge å inkarnere i et menneskelegeme når tiden før eller siden kommer, eller vil han foretrekke robotformatet?

Dalai Lama har i en årrekke tilkjennegitt sin begeistring for vitenskap og teknologi. Han går heller ikke av veien for eventuelt å prøve seg med en inkarnasjon som maskin-avatar, som man kan se av denne videoen.

Dalai Lama og Dmitry Itskov

Dalai Lama og Dmitry Itskov hjemme i leiligheten til Dalai Lama i Dharamsala, India. Bildet de holder fram, viser det 4-delte avatar-robot-programmet, som Dalai Lama støtter. Programmet har som målsetning å skape en ny og syntetisk menneskehet innen 2045.

I Ole Sverre Olsens bok Samtaler med lysets hastighet må Dalai Lama stå til rette for sin støtte til transhumanismen, nærmere bestemt det såkalte 2045-initiativet. Hans Hellighet har gitt sin uforbeholdne støtte og velsignelse til det såkalte avatar-robot programmet til den russiske mangemilliardæren Dmitry Itskov. Programmet lover kybernetisk udødelighet, samt evig liv i robotformatet, og har som målsetning å skape en ny og syntetisk menneskehet innen 2045. Programmet baserer seg i høy grad på Ray Kurzweils ideer, og det vil kanskje forbause enkelte at Hans Hellighet og Ray Kurzweil går i bresjen for en og samme sak, men det skal godt gjøres å trekke akkurat den saken i tvil.

I boken Samtaler med lysets hastighet skriver Ole Sverre Olsen:

Spørsmålet som stilles i dette kapitlet – Hva skjer dersom Dalai Lama blir en robot? – er altså ikke ment som en dårlig spøk. Derimot så er nok dette et av de mer alvorlige spørsmålene vi kan stille oss i vår tid. Et spørsmål av vidtrekkende betydning for hele menneskehetens framtid og bestående. Vil Dalai Lama gjøre et forsøk på å inkarnere i en robot? Kommer han selv til å følge det avatar-programmet som han støtter? I så fall: Vil han da – som det store forbildet han unektelig er for mange mennesker – klare å rive med seg store deler av menneskeheten ut på denne robot-galeien? Sannsynligheten for at Hans Hellighet kan komme til å gå inn i historien som en robot, er så absolutt til stede.

Her følger et lengre utdrag fra et av kapitlene i boken Samtaler med lyset hastighet:

DALAI LAMA OM MULIGHETEN FOR Å TA BOLIG I EN COMPUTER

(Teknospiritistiske perspektiver)

Jeg kan ikke helt utelukke muligheten for, dersom de ytre betingelsene foreligger og de karmiske forholdene er der, at en strøm av bevissthet vil kunne ta bolig i en computer.

Dalai Lama, i boken «Gentle Bridges:
Conversations with the Dalai Lama on
The Sciences of Mind», av professor
Jeremy W. Hayward (1987)

Uttalelsen ovenfor er interessant, både fordi den stammer fra en åndelig autoritet som Dalai Lama, men også fordi den åpner for perspektiver der vi forholdsvis tydelig kan se for oss hvordan Ray Kurzweils spirituelle maskiner vil kunne bli til virkelighet. Maskinene vil, sett med Dalai Lamas øyne, bli spirituelle når ånder flytter inn i dem. Dalai Lama utelukker altså ikke at et allerede foreliggende kontinuum av bevissthet kan flyte inn i en computer, selv om han, i den samme dialogen som jeg hele tiden refererer til, uttaler at bevissthet ikke av seg selv – ikke sånn helt uten videre – kan oppstå av livløs materie. Ifølge Dalai Lama kan vi altså ikke forvente at bevissthet en dag – simsalabim – vil oppstå i computerne, uansett hvor intelligente de blir, eller hvor mye informasjon vi putter inn i dem. Derimot bør vi ikke føle oss altfor trygge på at ikke andre – allerede eksisterende bevisstheter og åndsmakter – vil kunne flytte inn i computerne når de blir avanserte nok. Om så skulle vise seg å være tilfellet, burde ting snart ligge til rette for at vi vil få se den spirituelle (for ikke å si åndebesatte) maskin som Googles tekniske leder Ray Kurzweil har drømt om i en årrekke, helt siden han utga boken In the age of spiritual machines (1995).

En avansert computer er altså, sett med Dalai Lamas øyne, mer å betrakte som en potensiell «landingsplattform» for en eller annen allerede foreliggende bevissthet, enn en – hva skal vi si – høyteknologisk «åker» der ny bevissthet kan vokse frem av seg selv. Dette er en viktig observasjon. Dalai Lama fortjener all mulig heder og ære for å ha brakt den på banen, faktisk så tidlig som i 1987.

Den siterte uttalelsen til Tibets åndelige leder åpner også for andre, interessante perspektiver på computerteknologien i fremtiden. Vi vil jo da – dersom Dalai Lamas antagelser skulle vise seg å stå ved lag – kunne se for oss en framtid der avanserte computere vil kunne fungere som «medier» for bevisstheter som kanskje befinner seg i helt andre verdener enn dem vi selv ferdes i til daglig. Vi kan i det minste i tankene, på bakgrunn av den siterte uttalelsen innledningsvis, begynne å ane konturene av et samfunn preget av mediumistiske maskiner, der fremmede åndsmakter – avdøde lamaer, osv. – etter hvert vil kunne begynne å tale til oss gjennom skjermene (eller kanskje snarere inni våre hoder dersom vi f.eks. velger å ta teknologien inn i oss i form av f.eks. Neuralinks produkter).

At Elon Musks dystopiske uttalelse om utviklingen av kunstig intelligens – som en form for demonpåkallelse – derved også stiller seg inn i et nytt og underlig lys, lar seg vanskelig skyve inn under et teppe. Skjønt om nå ulykken først skulle være ute, og en tibetansk lama en vakker dag hadde funnet på å inkarnere i en av jordens store supercomputere, så er det vel kanskje ikke det aller verste som kunne skjedd. Det er nok langt verre ting som kan skje i denne verden, selv om supercomputere på det nåværende stadium – og vel for uoverskuelig framtid – vil være basert på utelukkende rent intellekt og ingen medfølelse. Så det kunne sikkert blitt en kald og svært ubehagelig inkarnasjon for munken. (En såkalt D-WAVE-kvantecomputer f.eks., er bortimot et slags Nivlheim av iskulde.)

Som et eksempel på slike karmiske forhold, der en avdød ånd ville kunne ta bolig i en avansert datamaskin, begynner Dalai Lama (i den samme dialogen som jeg her hele tiden refererer til) å snakke om en hypotetisk dataekspert som i hele sitt liv har jobbet med datamaskiner. Når et slikt menneske dør, så vil det kunne være karmiske forhold til stede som gjør at dette menneskets bevissthet kan inkarnere i en computer i sitt neste liv, så sant altså computeren er i stand til å være bæreren av en bevissthet. Dersom vi da har valgt å legge computeren inn i hodet, i form av f.eks. Neuralinks hjerneimplantater, så kan vi jo virkelig få litt av hvert å tenke på. Vi åpner da i prinsippet for at fremmede åndsmakter kan flyte inn i oss, eller ta bolig i computeren inni hodet på oss. Man kan antagelig, under slike radikale omstendigheter, rett og slett risikere at en tibetansk lama eller andre åndsmakter tar bolig i oss og okkuperer hele vårt legeme. (Den russiske yogamesteren Swami Vishnudevananda Giri Ji Maharaj, som i likhet med Dalai Lama støtter avatar-programmet til Dmitry Itskov, snakker om nettopp dette i et foredrag som vi skal komme tilbake til i neste kapittel.) Det framstår derfor på mange måter som et paradoks at Dalai Lama av alle mennesker støtter det såkalte 2045-initiativet til Dmitry Itskov og hans avatar-robot-program, som faktisk baserer seg på en computerisering av menneskehjernen, ved hjelp av BCI eller såkalt hjerne-computer-grensesnitt.

Det er fristende å utdype dette enda litt mer, for det å lage en ny sivilisasjon som er tuftet på hjerneimplantater eller BCI, er ingen spøk. En eventuelt ny menneskehet (Neo Humanity) med digitaliserte hjerner vil etter alt å dømme være svært sårbar for besettelser av potensielt livsfarlig karakter. Vi vil da, hvis vi våger å være realistiske omkring disse tingene, måtte ta høyde for at graverende åndebesettelser vil kunne finne sted, som kanskje helt vil stille den klassiske spillefilmen «Exorsisten» i skyggen. For en ting er naturligvis å ha en smilende, tibetansk lama på hjernebarken … Noe helt annet vil det være dersom andre, og kanskje mere suspekte avdøde menneskeånder, skulle finne på å inkarnere i computerteknologien inne i våre hoder, for så å foreta en aldri så liten «walk in», som det heter i spiritistiske kretser.

For dem som kanskje synes at jeg her tenker i litt for spirituelle baner: Vi trenger naturligvis ikke gå helt ut av vår egen verden for å finne potensielle aktører som enkelt vil kunne besette eller hacke et annet menneske, dersom vi skaper et slikt teknospiritistisk samfunn son digitale hjerneimplantater åpner for. En helt vanlig datanerd i Groruddalen vil antagelig, under gunstige forhold, kunne ta kontroll over forholdsvis store folkemasser. Et samfunn tuftet på en digitalisering av menneskehjernen vil åpne for en helt ny type terror som vi ikke har sett på jorden før – en terror som kommer innenfra. Og vi skal ikke være helt blinde for at kanskje nettopp et slikt samfunn er på trappene i disse dager, et samfunn der man vil synkronisere og samstemme menneskenes tanker utenfra, for derved å oppnå en større koherens i vårt åndelige liv, hvor folk kan inngis de «riktige» tankene utenfra – elektronisk, eller radiotelepatisk. I så fall får vi kanskje en ny telepatisk verdensorden på litt lenger sikt.

Her fortsetter boken Samtaler med lysets hastighet med et nytt kapittel om «Transcendental transhumanisme i Østens yoga-tradisjon», som vi ikke skal ta med her,

***

Men Olsen gir seg likevel ikke der. Han følger også Dalai Lama ut på en lengre robot-reise, der Hans Hellighet inkarnerer i hele 4 forskjellige robottyper. Dette for å illustrere det såkalte avatar programmet, som Dalai Lama altså har gitt sin støtte og velsignelse til.

Her er et utsnitt fra Dalai Lamas 3. (hypotetiske) robotinkarnasjon:

 

 

AVATAR C-ROBOTEN

En robot-avatar hvor (forhåpentligvis hele) din personlighet
vil overføres elektronisk til en kunstig robothjerne.

Rundt år 2035 kommer Dalai Lama også til å kaste hjernen av seg. En elektronisk eller digital kopi av hans bevissthet vil da overføres til en tredje robot: Avatar C-roboten. Dette såfremt han velger å følge hele udødelighetsprogrammet. Avatar C-roboten vil nå være den kybernetiske bæreren av Dalai Lamas sublime bevissthet, selv om hele Dalai Lamas kropp (så vel som hjerne) ligger i graven eller er kremert. Dalai Lama vil på dette stadiet fortsatt være med oss på det jordiske plan, men nå kun som en død manns ånd i en robots legeme.

Dalai Lama vil på dette trinnet ha foretatt en fullverdig inkarnasjon over i et tvers igjennom syntetisk legeme, uten å gå omveien om de tibetanske dødsrikene, hvor han etter alt å dømme ville måttet stå til regnskap for de karmiske følgene av sitt liv, sånn som f.eks. promotering av digitale hjerneimplantater (BCI) og lignende. Hans bevissthet vil på dette stadiet også være helt syntetisk og maskinell – ja, faktisk 100 % kunstig. Dalai Lama på rømmen fra den visse død – i robots form – er også et krevende bilde å forholde seg til. Jeg har alltid likt Dalai Lama som personlighet. Jeg liker Dmitri Itskov også godt i de intervjuene jeg har sett med ham på YouTube. Men jeg føler likevel ikke at dette er veien å gå for min egen del, og kanskje heller ikke for buddhismen eller for verdenssamfunnet forøvrig. Å befolke planeten med milliarder av døde gjenferd i robots form kan neppe være den beste løsningen på de mange og store problemene som verden nå står overfor.  (Kapitlet kuttes her, men fortsetter i boken …)

***

Ole Sverre Olsen går i boken Samtaler med lysets hastighet i dybden av Østens transcendentale transhumanisme, så vel som den mere materialistiske formen for transhumanisme som har gjort seg gjeldende her i Vesten. Ved å forene eller sidestille spirituell og materialistisk transhumanisme på denne måten, blir det lettere å se den teknologiske utviklingen ut ifra et åndelig perspektiv, og teknologien begynner dermed å avsløre sine spirituelle mysterier. Elon Musk snakker jo nå kryptisk om å åpne en ny «matrix within the matrix». Kanskje er det dette Dalai Lama ønsker å oppnå med sin gåtefulle støtte til det transhumanistiske 2045-initiativet, eller kanskje ikke?

PS! Om noen synes det er utilbørlig at vi her ser på muligheten for at Dalai Lama kan komme til å inkarnere i en robot, så vil vi få opplyse om at vi kun tar Hans Hellighet på ordet. Dalai Lama har uttrykkelig gitt sin støtte og velsignelse til dette transhumanistiske prosjektet, som lover kybernetisk udødelighet, samt å innsette en ny og syntetisk menneskehet på jorden innen 2045. Det er ikke noe vi kan få gjort med den saken, annet enn å spørre Hans Hellighet om han fortsatt står inne for sine ord.