01

/ Hva vi vil

Paradigmeskifte
forlag og tankesmie
arbeider for en
en helhetlig
vitenskap
.

 

Paradigmeskifte forlag og tankesmie vil arbeide for å fremme en helhetlig
vitenskap, dvs. en vitenskap som behandler som et hele det som foreligger
som et hele. Det spirituelle og det materielle danner en sammenhengende
virkelighet. Gjennom våre bøker og artikler vil vi derfor også undersøke
grenselandet mellom vitenskap og religion, og bidra til å rive ned de
murene som skiller dem.

Den tekniske og vitenskapelige utviklingen har gitt oss mange goder. Men
den har samtidig eksponert sin ensidighet, idet den har ført oss inn i en
kulturkrise, som både er eksistensiell og økologisk. Den tyske filosofen
Georg Picht har sagt det slik: En vitenskap som ødelegger det den skal
forklare, kan ikke være sann.
Litt mer moderat uttrykt, kunne vi si: Den
må mangle noe
. Men hva?

Ser vi på hvilket ideal som lå til grunn for den nyere tids vitenskap, oppdager vi
svaret. Galileo Galileis slagord var: Mål alt som er målbart. Gjør alt målbart
som ennå ikke er det.
Å redusere naturens kvaliteter til tall, ble altså idealet for
den mekanistiske naturvitenskapen. I en slik vitenskap får det som ikke kan telles,
måles og veies null vekt. Historikeren Lewis Mumford har kalt dette Galileis
virkelige forbrytelse, som han aldri ble dømt for.

Mens Galilei formet vitenskapen etter mekanistiske idealer, la Francis Bacon
grunnlaget for dens maktsøkende karakter. Hans slagord var: Kunnskap er
makt!
– Med det mente han makt over naturen. I beundring for Bacons idealer,
formulerte filosofen Leibniz slagordet: Legg naturen på pinebenken og
avtving den svar!

Ved å utvikle en ensidig maktsøkende og kvantifiserende teknovitenskap,
bleknet alle egenskaper ved naturen som ikke er målbare eller teknologisk
relevante. Samtidig forsvant også blikket for naturens hierarkiske orden og de
fundamentale forskjellene mellom stoff, liv og bevissthet.

Slik ble naturvitenskapen ingen vitenskap om naturen som helhet, men en
vitenskap som studerer de kvantitative aspektene ved den. Naturens kvaliteter
og vesensuttrykk ble betraktet som ”subjektive projeksjoner”, eller i beste fall
som utilgjengelig for vitenskapen. For filosofen Descartes var dyr som
maskiner å betrakte, uten et eget indre sjeleliv. Det industrielle jordbruket har
i stor grad tatt ham på ordet.

Gradvis har dette tankesettet også blitt overført på mennesket. I dag trues ikke
bare naturen, men også menneskenaturen med å bli redusert til det målbare.

Vi skal ikke slutte med å måle, telle og veie. Men vi skal utvide
vitenskapen til å kunne omfatte det kvalitative, verdimessige og
meningsbærende, både i naturen og i mennesket. Å betrakte liv
og bevissthet som resultater av mekaniske og stofflige prosesser,
kan ikke væreendestasjonen i den vitenskapshistoriske
utviklingen. En vitenskap som behandler som et hele, det som
foreligger som et hele, må gi rom for fenomenenes eget språk,
slik som det utfolder seg på hvert distinkte nivå.

Til det trenger vi en ikke-reduserende og kvalitativ vitenskap,
som makter å utvikle en jeg-du relasjon til naturen.

Å bidra til en slik utvikling er den fremste oppgaven for
Paradigmeskifte forlag og tankesmie.

Hva vi vil

There is a fundamental error in separating the parts from the whole, the mistake of atomizing what should not be atomized. Unity and complementarity constitute reality.

Werner HeisenbergKvantefysikker

02

/ Våre bøker

Litteratur
for folk
som
grubler…

NY.  Vigelandsparken - en esoterisk guide

Vigelandsanlegget er Oslos største turistattraksjon og verdens største samling skulpturer av en kunstner. Lilleberta Sandved viser at hvordan parken kan leses som et uttrykk for mysteriene rundt liv og død.

350.- / BESTILL

09.  Prins Immanuel av Betlehem og Yeshua av Nasaret - det åpenbare julemysteriet

Det åpenbare julemysteriet leses høyt hver jul, over hele verden, i alle kanaler. Det har vært åpent annonsert i 2000 år, og det er fortsatt like uoppdaget. Vi kjenner alle bildet av stallen med den hellige familie, de tre vise menn på den ene siden, hyrdene på den andre og stjernen over det hele. Men legger vi evangelienes fremstillinger til grunn, er dette bildet en umulig konstruksjon. Nyere skriftfunn viser at det i Judea i tiden rundt Jesu fødsel var forventet en prestelig så vel som en kongelig Messias. Dette stemmer også med evangelienes beretninger. Når vi så støter på kunstneriske fremstillinger fra middelalderen og renessansen med “et ekstra Jesus-barn”, lyser et uventet meningsdyp brått frem bak historiens slør.

220.- / BESTILL

05.  Det kartesianske fangenskap - veien inn og veien ut

I sin berømte hulelignelse beskriver Platon mennesker som sitter lenket i en hule. Deres erfaringsverden er redusert til skyggebilder. Lignelsen svarer nokså presist til det dagens nevrobiologi forteller om vår tilstand: «Vi er alle lenket til innsiden av vår kraniehule, og vi kan ikke komme ut av dette fangenskapet, kan ikke bane oss vei ut av nervene for å komme ut i virkeligheten.» Det kartesianske fangenskap viser hvordan denne forestillingen, som etter hvert blir en mental tilstand, følger av det mekanistiske verdensbildet vi har arvet fra Galilei og Descartes. Men 400 års fangenskap er kanskje nok? På tide å lage en rømningsplan? Filosofen Hans Kolstad har sammenfattet og tolket bokens idéutvikling i et omfattende etterord.

369.- / BESTILL

01.  Folkefiender - om sannhetens pris og vitenskapens sjel

Sannhetens og frihetens farligste fiender iblant oss, er den kompakte majoritet, sier Henrik Ibsen i sitt drama “En Folkefiende”. Har disse ordene fortsatt gyldighet? Er “det store vi” fortsatt like unådig mot tidens “folkefiender”? I denne boken presenteres tre forskere, som hver på sin måte har opplevd å bli stemplet som “folkefiender”: * Andrew Wakefield – vaksiner og autisme * Olle Johansson – høyfrekvent stråling * ArpadPusztai – genmodifiserte organismer Om disse forskerne har rett i sak, vil det få dramatiske konsekvenser for mange autoriteter. Og det vil for alltid endre vår fremtid. I forordet skriver Tore Midtvedt, Professor emeritus dr. med. fra Karolinska Institutet i Stockholm: “Jeg kjenner ikke forfatteren og vet ikke hvorfor han har valgt å stikke hodet inn i dette illsinte vepsebolet. Men han fortjener vår takk. På over 200sider og med over 200 referanser overbeviser han oss både om nødvendigheten av å stille enkle spørsmål, og om farene ved å gjøre det.”

289.- / BESTILL

12.  Å gjenoppdage organismen - fra molekyl til evolusjon

Organismen er i ferd med å gjenoppdages. Nyere forskning beskriver den stadig mer tydelig slik vi alltid har kjent den, som en handlingsdyktig og levende helhet. Det nye er at vi nå kan etterspore dens intensjonale og meningsfulle handlinger helt ned til molekylnivået. Det er ikke minst revolusjonerende gjennombrudd innenfor molekylærbiologi og epigenetikk som utfordrer oss til denne gjenoppdagelsen. Imens stritter en stivnet teoritradisjon imot, en tradisjon som forsøker å forklare helheten ut fra delene. Denne boken stiller seg inn i dette spenningsfeltet og spør hvordan våre teorier – vår tenkning – om organismen og livet skal kunne komme på høyde med det som den eksperimentelle forskningen, samt våre egen erfaringer, viser oss. Boken er en essaysamling med en tydelig rød tråd fra begynnelse til slutt.

319.- / BESTILL

08.  Ny tid - ny åndelighet. Den kristne åndsarv og bevissthetsforvandling.

“Jeg deler det tradisjonelle synet at Gud er Kjærlighet, den kjærlige skaperkraft i kosmos, som også er forsonende og tilgivende. Jeg tror, som en har sagt, at universet er “støttet av visdom, gjennomstrømmet av lys og omgitt av kjærlighet”. Det tradisjonelle kristne synet på mennesket og hva kristendom ellers dreier seg om i tradisjonell forstand, gir meg imidlertid ingen mening. Det må handle om innsikten at mennesket bærer på en utrolig kraft som går ut over alt de fleste er oppdradd til å tro om seg selv – visdom, lys, kjærlighet, helbredelse, og at “frelse” er å bli åpnet for dette. Det er en innsikt som mange mennesker i dag søker i alternative miljøer – i meditasjon, mindfulness, healing, reading, drømmetolkning o.l. For tiden skjer det en oppvåkning til det de første kristne var i kontakt med.”

369.- / BESTILL

04.  Helsekampen - hundre års strid om alternativ medisin

Hvorfor oppsøker stadig flere alternativ medisinsk behandling og opplever gode resultater? Hvorfor viser statistikk fra 1998 at de fleste som oppsøker alternativ medisin, kommer fra helsevesenet? Hvorfor ligger Norge i verdenstoppen når det gjelder en rekke kroniske lidelser, spesielt psykiske lidelser, som i dag har passert muskel- og leddplager? Er det behov for nytenkning i dagens helse-Norge? Er det virkelig sant at alternativ medisin ikke kan dokumenteres? Dette belyses nærmere i denne boken, både i et historisk, vitenskapelig og fremtidsrettet perspektiv. I vår etablerte medisin har vi manglet en teori for å forklare kroppens evne til selvhelbredelse, noe som er en forutsetning for all legegjerning. Og i vår ensidige tro på kjemien har vi manglet respekt for forskning innen biofysikk. “Det er et alvorlig misforhold mellom folks bruk av og tillit til alternativ behandling og den plass slike behandlingstilbud har i den norske helsetjenesten”, sier tidligere helseminister Dagfinn Høybråten i forordet til denne boken.

349.- / BESTILL

11.  Alle ting taler - lytteøvelser

“Det er noe vi har glemt, av skrift i vinden og tordenen, hva de sier.” Disse ordene fra diktet Skrift i vinden (1960) av Rolf Jacobsen gir en sentral ledetråd for denne essaysamlingen. Alle ting, alle fenomener – vind og torden, lys og mørke, liv og død – uttaler sitt “jeg er”. Fenomenene ytrer seg – uttaler seg selv – i sine kvaliteter. Og likevel lærer vi å dyrke den fordom at ‘mening’ og ‘uttrykk’ er et privilegium for oss mennesker. Hvordan kan vi lære å lytte til tingenes tale og høre hva de har å si?

349.- / BESTILL

07.  Jeg møtte Jesus - bekjennelser fra en motvillig troende

Én ting er at jeg møtte Jesus. Men at han kjente meg, det er voldsomt. Han som er sønn av den Gud som er så fjern for mitt liv og min familie at min mor nettopp nå over kaffen kun kan bruke ham som et utropsord. – Gud, er du blitt religiøs? – Ja, det er jeg vel, svarer jeg og ser ned i gulvet, ikke flau, men sjenert. Selv for et ordrikt menneske som meg, er det vanskelig å få det sagt. Tro er et taust område, et tabu i mitt liv og i mange danskers liv. – Ingen må få vite noe om møtet mor. (Fra boken) Charlotte Rørth (f. 1962) er journalist i Nordjyske Stiftstidende og skribent i Information, København. Hun skriver om kultur, kjønn, samfunnstendenser og tro. Jeg møtte Jesus er hennes debut som forfatter.

220.- / 140.- / BESTILL

03.  Evidensbasering - det nye sannhetsmaskineriet

Ensretting kommer ikke bare fra politisk hold, men kan også komme fra akademisk hold. Evidensbasering kan regnes som en del av en nypositivistisk strømning kalt New Public Management. I følge systemets entusiastiske tilhengere vil det helt klart føre til “best practice”, men kritikerne mener at evidensbasering truer det faglige skjønnet og den erfaringsbaserte kunnskapen. Det vil erstatte kunnskap og innsikt med en ny type autoritetstro: troen på at statistiske sammendrag av forskning er kunnskap.

285.- / BESTILL

10.  Fra Askeladden til Einstein

Ved å sette fagene i sammenheng med hverandre, styrkes nærheten til det virkelige livet. Det gir også en større grad av tilknytning og mening for elevene. Boken viser eksempler på sammenhenger i fagene innenfor de enkelte klassetrinn, sammenhenger som ellers ikke er så lett synlige i Steinerskolens fagplan. Boken er ment som inspirasjon til en helhetlig undervisning, en undervisning som kan nå ut over den målbare tilegnelsen av kunnskaper og ferdigheter.

320.- / BESTILL

06.  GMO - myter og fakta

Dette er en evidensbasert undersøkelse av påstandene som gjøres om sikkerheten og effektiviteten av genmodifiserte avlinger og matvarer. Den er forfattet av John Fagan, PhD, Michael Antoniou, PhD, Claire Robinson, MPhil, og den er den mest aktuelle sammenfatningen av alle argumentene for og imot genmanipulerte matvarer. I denne boken får vi korte og konsise ekspert-svar på konkrete spørsmål som vi alle lurer på. Genmanipulasjon er en omstridt teknologi, og mange frykter konsekvensene av de til nå ukjente bieffektene av slik fikling med naturen. Denne boken er derfor et viktig korrektiv i den politiske debatten om GMO. Med forord av professor emeritus dr. philos. Terje Traavik fra GenØk – Senter for biosikkerhet.

385.- / BESTILL

02.  Sinn og kosmos - hvorfor den materialistiske neo-darwinistiske forståelsen av naturen nesten helt sikkert er feil

Den moderne, materialistiske tilnærmingen til livet har åpenlyst feilet med hensyn til å forklare sentrale sinnsrelaterte egenskaper i vår verden – slik som bevissthet, intensjonalitet, mening og verdi. Og dette, argumenterer Nagel, er et betydelig problem som truer med å få hele det naturalistiske verdensbildet til å rakne. Problemet strekker seg ut til biologien, til evolusjonsteorien og til kosmologien. Nagels skeptisisme er ikke basert på en religiøs tro eller en tro på et definitivt alternativ. I Sinn og kosmos foreslår han at dersom den materialistiske forklaringen er feil, kan prinsipper av et annet slag også være i virksomhet i evolusjonen. Det gjelder prinsipper om en tilvekst i orden, som i sin logiske form er teleologiske heller enn mekanistiske. Til tross for de store prestasjoner som de fysiske vitenskaper har stått for, er den reduktive materialismen et verdensbilde som nå er modent for revisjon.

220.- / BESTILL

/ Forfattermøter

Vi hjelper våre
forfattere
ut i verden!

04

/ Våre forfattere

Bli kjent med
våre forfattere!

Charlotte Rørth

Charlotte (født 1962) er journalist. Jeg møtte Jesus nådde toppen av bestselgerlisten på kort tid.

Facebook
Thomas Nagel

Thomas Nagel (født 1937) er professor ved New York University, der han har undervist filosofi siden 1980.

Lilleberta Sandved

Lilleberta Sandved er utdannet innen historie og litteratur, og har undervist på videregående skole i mange år.

Facebook
Trond Skaftnesmo

Trond Skaftnesmo (1959) er naturforvalter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og tok hovedfag i filosofi ved Universitetet i Oslo.

Facebook
Vilhelm Schjelderup

Kristian Vilhelm Schjelderup (født 1931) er en av pionerene innen naturmedisin i Norge, og en viktig brobygger mellom konvensjonell skolemedisin og alternativ medisin.

John Fagan

John Bruce Fagan (født 1948) er doctor of Philosophy (Ph.D.) og utdannet innen biokjemi, molekylærbiologi og cellebiologi ved Cornell University.

Britt Hertzberg Untiedt

Britt Hertzberg Untiedt er sykepleier og naturterapeut. Medlem av Aarbakke-utvalget om alternativ medisin, ledet av Professor Jarle Aarbakke ved UiT.

Clair Robinson

Claire Robinson, MPhil, er forfatter ved GMWatch, tidligere research director ved Earth Open Source.

Michael Antonieou

Michael Antoniou, PhD, foreleser molekylær genetikk og leder Gene Expression and Therapy Group, King’s College London School of Medicine.

Helge Hognestad

Helge Hognestad (født 1940) er teolog og luthersk prest. Han tok teologisk embetseksamen ved Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo.

Facebook
Stephen L. Talbott

Stephen L. Talbott er seniorforsker ved The Nature Institute og er redaktør og forfatter ved The NetFuture newsletter.

NETTSTED
Du?

Kanskje du blir en av våre forfattere…

FacebookTwitterLinkedin

05

/ Artikler

Pressemeldinger,
gladmeldinger,
nyhetsmeldinger,
debatt…

Jag är djupt imponerad och samtidigt oerhört exalterad! Din bok öppnar upp så många nya tankar, och aktiverar också gamla tankar jag själv funderat mycket över.

Olle Johansson, associate professor – The Experimental Dermatology Unit – Department of Neuroscience – Karolinska Institute – Stockholm om boken EVIDENSBASERING - det nye sannhetsmaskineriet.

Jeg kjenner ikke forfatteren og vet ikke hvorfor han har valgt å stikke hodet inn i dette illsinte vepsebolet. Men han fortjener vår takk.

Tore Midtvedt, Professor emeritus dr. med. ved Det Karolinska Institutet, Stockholm, om FOLKEFIENDER – OM SANNHETENS PRIS OG VITENSKAPENS SJEL.

Jeg skulle ønske at denne boken virkelig ble folkelesning.

Terje Traavik, Dr. philos., Professor i genøkologi, Universitetet i Tromsø, Forskningssjef, GENOK – Norsk Institutt for Genøkologi.

06

/ Ta kontakt

Hvem?
Hva?
Hvor?

Post- og besøksadresse

Paradigmeskifte Forlag AS
Theodor Dahlsgate 21
N-4024 Stavanger

Organisasjonsnummer

997 953 061